TANITIM

T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ

 Tanıtım ve Tarihçe

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan “Mimarlık, Tasarım, Planlama Temel Alanı” çerçevesindeki Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerini içermektedir. Fakültemizin Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde Lisans eğitimi halen devam etmektedir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü de gerekli akademik, idari ve fiziki altyapı sağlandığında faaliyete geçecektir.

Fakültemiz bünyesindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1995 yılında Ziraat Fakültesi çatısı altında faaliyete geçmiştir. Halen Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim öğretim verilmektedir. Bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri 10 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürdürülmektedir. İç Mimarlık Bölümü 2000 yılında, Mimarlık Bölümü ise 2011 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü de 2017 yılında Mimarlık Fakültesi çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. İç Mimarlık Bölümü 2 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi; Mimarlık Bölümü 7 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi; Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ise 5 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mimarlık, Tasarım, Planlama Temel Alanı’nda yer alan Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde eğitim ve öğretimin daha sağlıklı işlemesi, akademik kadro, idari personel, teknik donanım ve mekânsal altyapı ihtiyaçlarının daha hızlı şekilde giderilmesi hedefiyle Üniversitemizde Mimarlık Fakültesi’nin kurulması Ocak 2015’te Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmiştir. Aynı yıl içerisinde Yüksek Öğretim Kurulu ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bu karar doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.  Böylece daha önce Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün Mimarlık Fakültesi’ne bağlanması, ayrıca Üniversitemizde daha önce bulunmayan Şehir ve Bölge Planlama ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin de aynı Fakülte çatısı altında kurulumu gerçekleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde yeni bir Mimarlık Fakültesi binasının inşa edilmesi doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

Dekanlarımız

 

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)